Klachtenregeling

KLACHTENREGELING
MDW Notareas & Estateplanning


1. Begripsomschrijving
Klacht: Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van
ongenoegen betreffende de dienstverlening door de notaris, door of namens de cliënt kenbaar
gemaakt.

Klager: De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Notaris: Notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris.

Klachtenprocedure: De op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling: Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris: De persoon, niet zijnde de notaris tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de
klacht is overgedragen.

Klachtenregistratieformulier: Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

Geschillencommissie Notariaat: De commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en
die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan
voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het
kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.

Geschillenregeling Notariaat:
De bij de Geschillencommissie Notariaat gehanteerde procedure tot beslechting van
geschillen tussen notarissen en cliënten.

Reglement Geschillencommissie Notariaat: Het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Notariaat is neergelegd.

Wij hebben een vacature!
Van woensdagmiddag 12 juni 16.00u tot en met vrijdag 14 juni zijn wij gesloten.

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.