Klachtenregeling

KLACHTENREGELING
MDW Notareas & Estateplanning


1. Begripsomschrijving
Klacht: Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van
ongenoegen betreffende de dienstverlening door de notaris, door of namens de cliënt kenbaar
gemaakt.

Klager: De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Notaris: Notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris.

Klachtenprocedure: De op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling: Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris: De persoon, niet zijnde de notaris tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de
klacht is overgedragen.

Klachtenregistratieformulier: Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

Geschillencommissie Notariaat: De commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en
die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan
voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het
kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.

Geschillenregeling Notariaat:
De bij de Geschillencommissie Notariaat gehanteerde procedure tot beslechting van
geschillen tussen notarissen en cliënten.

Reglement Geschillencommissie Notariaat: Het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Notariaat is neergelegd.

Wij hebben een vacature! Klik op de link om deze te bekijken.
https://www.vacaturebanknotariaat.nl/index.php/page/customers_ext/bb/1/command/detail/vid/6914704/temp/0
Op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.