Executeur

Met de komst van het nieuwe erfrecht in 2003 heeft de executeur extra bevoegdheden gekregen. Welke rechten en plichten een executeur precies heeft, staat in het testament. Er zijn drie soorten executeurs: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur/afwikkelingsbewindvoerder. 

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder (voorheen executeur testamentair)

Een executeur wordt benoemd bij testament en is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. De executeur begeleidt en adviseert de erfgenamen, geeft aan welke zaken geregeld moeten worden en zorgt ervoor dat de nalatenschap verdeeld kan worden. Met andere woorden: de executeur zorgt ervoor dat de erfgenamen en legatarissen krijgen waar zij recht op hebben volgens het testament. 

Deze executeur heeft de meest vergaande bevoegdheden. Een afwikkelingsbewindvoerder mag zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen goederen uit de nalatenschap verkopen en de opbrengst ervan verdelen tussen de erfgenamen. In sommige gevallen krijgt een afwikkelingsbewindvoerder zoveel bevoegdheden dat hij de nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kan verdelen. Het benoemen van een executeur/afwikkelingsbewindvoerder kan zo voorkomen dat de boedel onverdeeld blijft. Deze drie sterren executeur is met name aan te bevelen wanneer er ruzie wordt verwacht bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er veel erfgenamen zijn. In het laatste geval vergemakkelijkt het de afwikkeling van de nalatenschap wanneer er één persoon is die een handtekening kan zetten om zaken af te wikkelen. Welke bevoegdheden de executeur/afwikkelingsbewindvoerder precies heeft, staat in het testament.

 

Uw executeur

Begrafenisexecuteur
Een begrafenisexecuteur heeft slechts één taak. Hij verzorgt de begrafenis of crematie van de overledene.

Beheersexecuteur
Deze executeur wikkelt de nalatenschap van een overledene af, maar mag de nalatenschap niet verdelen. Daarvoor is de medewerking van alle erfgenamen nodig. In plaats daarvan krijgt hij slechts het beheer over de nalatenschap. In feite zorgt de beheersexecuteur ervoor dat alle schulden van de nalatenschap worden betaald. Mocht daarvoor niet voldoende geld zijn, dan mag de beheersexecuteur bezittingen uit de nalatenschap verkopen. Soms is hiervoor toestemming van de erfgenamen nodig.
Een beheersexecuteur informeert de erfgenamen tussentijds over de voortgang van zijn werk. Aan het einde van de rit maakt hij bovendien een rekening en verantwoording op. Daarin schetst hij het verloop van het vermogen. De erfgenamen zien zo precies welk vermogen aanwezig was bij het overlijden, welke rekeningen betaald zijn en wat de waarde van hun uiteindelijke erfdeel is.
In testamenten gemaakt voor 2003 is de executeur-testamentair altijd een beheersexecuteur.

Benoeming executeur
Het erfrecht is complex. De afwikkeling van een nalatenschap is nog complexer. De huwelijksvoorwaarden moeten worden afgewikkeld, het testament moet uitgevoerd worden, levensverzekeringen komen tot uitkering, huizen moeten worden verkocht, hypotheken moeten afgelost worden etc etc. Wanneer u de langstlevende, uw kinderen of een ander hiermee niet wilt belasten kunt u ons benoemen tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Wij wikkelen de nalatenschap in overleg met de erfgenamen snel, zorgvuldig en correct af.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend eerste gesprek.