Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer mondeling of
schriftelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;

b. de opdrachtnemer mevrouw mr Mireille de Waij, notaris te Arnhem en MDW Notareas &
Estateplanning (en de aan haar kantoor verbonden personen die door haar bij de
uitvoering van de opdrachten worden ingeschakeld);

c. honorarium: de financiële vergoeding die opdrachtnemer met opdrachtgever voor de
uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, of die voor de betreffende
werkzaamheden geldt;

d. verschotten: de kosten die opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de
overeenkomst maakt.

Let op

Nieuwe website

Wil je ons bereiken? Dat kan via: