Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer mondeling of
schriftelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;

b. de opdrachtnemer mevrouw mr Mireille de Waij, notaris te Arnhem en MDW Notareas &
Estateplanning (en de aan haar kantoor verbonden personen die door haar bij de
uitvoering van de opdrachten worden ingeschakeld);

c. honorarium: de financiële vergoeding die opdrachtnemer met opdrachtgever voor de
uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, of die voor de betreffende
werkzaamheden geldt;

d. verschotten: de kosten die opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de
overeenkomst maakt.

Wij hebben een vacature!
Van woensdagmiddag 12 juni 16.00u tot en met vrijdag 14 juni zijn wij gesloten.

Heb je vragen? Bel of mail ons dan.